English   Slovensky

Formulár na podanie ochrannej známky

Nezáväzná objednávka prostredníctvom nasledujúceho formulára sa stáva záväznou až po doručení originálu plnej moci.

Prihlasovateľ (prípadných ďalších prihlasovateľov uveďte v prílohe)
Priezvisko, meno (titul) /názov spoločnosti:


Kontaktná osoba:


Ulica (P. O. Box):


Mesto:


PSČ:


Štát:
IČO:


IČO DPH:


DIČ:


Telefón:


Fax:


E-mail:
Doplňujúce údaje

Druh ochrannej známky

   

slovná - v bežnom písme

Markoffice
slovná - v priloženej úprave MarkOffice
obrazová
kombinovaná
trojrozmerná tvar fľaše

Vyhotovenie ochrannej známky

   

čiernobiele

 
farebné - použité farby  
Doplňujúce údaje

slovenská

európska

medzinárodná

národná – krajina mimo SR

Znenie alebo vyobrazenie ochrannej známky
V prípade ak sa jedná o kombinovanú alebo obrazovú známku prosíme o zaslanie na našu mailovú adresu vo formáte JPG alebo PDF

Znenie:


Vyobrazenie:
Predmet podnikania (pre zoznam tovarov a služieb)
Upozornenie
áno, plnú moc zasielam poštou
Overenie proti spamu
 

Po kliknutí na tlačidlo „Odoslať žiadosť“ sa nám odošle Vaša žiadosť a zobrazí sa tlačiteľná verzia udelenia Vašej plnej moci, ktorú nám je potrebné odoslať poštou.Potrebné doklady a náležitosti

 1. Podpísanú plnú moc v dvoch exemplároch (netreba overenú, tlačivo zašleme e-mailom)
 2. Výpis z OR, resp. živnostenský list (netreba overený)

Potrebné úkony budú vykonané (rešerš, príprava zoznamu tovarov a služieb, príprava prihlášky) do 3 dní od doručenia plnej moci a podanie prihlášky ochrannej známky bude uskutočnené nasledujúci pracovný deň po odpovedi na mail týkajúci sa návrhu zoznamu tovarov a služieb.

Zoznam úkonov do podania prihlášky ochrannej známky

 • Rešerš označenia v databáze UPV SR, databáze WIPO, databáze Community trademark - OHIM - medzinárodné ochranné známky platné na území SR na zhodnosť a podobnosť s prihlasovaným označením,
 • Rešerš v databázach obchodných mien a neziskových združení na zhodnosť s prihlasovaným označením,
 • Zhodnotenie rešerše a odporučenie spôsobu a rozsahu registrácie
 • Príprava zoznamu tovarov a služieb a jeho zatriedenie podľa Niceskej klasifikácie medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
 • Spracovanie a podanie prihlášky ochrannej známky
 • Uhradenie správnych poplatkov zo zákona o Správnych poplatkoch
 • Sledovanie prípadu do zverejnenia označenia vo Vestníku ÚPV SR, (po zverejnení je to samostatne platený úkon na základe mandátnej zmluvy, resp. plnej moci)


Zoznam samostatne platených úkonov po podaní ochrannej známky do jej zverejnenia

 • Vyjadrenie k prípadnému vecnému prieskumu UPV, ak ide nad rámec rešerše
 • Vyjadrenie k pripomienkam tretích strán podaných na UPV
 • Podanie rôznych žiadostí o zmeny adresy, mena prihlasovateľa, prevod, prioritný doklad
 • a pod.


Zoznam samostatne platených úkonov po zverejnení a zápise ochrannej známky

 • Kontrola osvedčenia o zápise
 • Vyjadrenie k námietkam (v prípade že boli podané).
 • Vyjadrenie k návrhom na výmaz OZ
 • Sledovanie zverejnených (zhodných a zameniteľných) OZ vo Vestníku UPV SR (mesačne)
 • a medzinárodných databázach
 • Podávanie námietok a výmazov proti zhodným a podobným OZ
 • Podanie rôznych žiadostí o zmene adresy, mena prihlasovateľa, prevod, prioritný doklad
 • a pod.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás kontaktujte.