Zabezpečujeme ochranu na Slovensku, v Európskej únii a vo svete.

 

Poskytujeme odborné poradenstvo overené rokmi skúseností

Registráciu ochranných známok a patentov zabezpečujeme od r. 2002

Ochránte svoju značku, logo alebo nápad s našou pomocou

English   Slovensky

Viac ako 20 rokov skúseností

„Nehmotný majetok je dôležitou súčasťou majetku každého podniku v trhovej ekonomike a nepísaným pravidlom je, že podnik, ktorý nemá nehmotný majetok nie je podnikateľsky perspektívny.“

Ochranné známky a označenia pôvodu výrobkov

zabezpečenie právnej ochrany názvu a loga firmy, názvu vyrábaných výrobkov, 
zabezpečenie ochrany pred zneužitím názvu resp. loga firmy alebo názvu vyrábaných výrobkov tretími osobami

 

 

 

 

 

Patenty a úžitkové vzory, dizajny

zabezpečenie právnej ochrany technických riešení patentom alebo registráciou vo forme úžitkových vzorov doma aj v zahraničí

(rešerše a vypracovanie opisu  patentových nárokov resp. nárokov na ochranu)

registrácia na Slovensku v Európskej únii a vo svete

zabezpečenie právnej ochrany dizajnu vyrábaných výrobkov (Slovensko a EU)

Oceňovanie priemyselných práv

zabezpečenie trhového ocenenia, patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok a značiek

vyčíslenie výšky majetkovej a nemajetkovej škody pri prejavoch nekalej súťaže, týkajúcej sa priemyselného a duševného majetku firiem

iné znalecké úkony z oblasti : Priemyselné vlastníctvo

Ďalšie súvisiace služby

Poradenstvo týkajúce sa  priemyselných práv

Prevzatie zastúpenia pred začatím alebo v priebehu konania

Rešerše patentové

  •   Vypracovanie rešeršných správ týkajúcich sa patentov a úžitkových vzorov
  •     patentovateľnosť (či je váš vynález patentovateľný, je nový, využiteľný, čo obsahuje vynálezcovský krok)
  •     patentová čistota (či neporušujete svojim riešením niekoho platné práva)
  •     Pravidelné rešerše na stav techniky v zadanej triede patentového triedenia (mesačne, ročne)

 Rešerše označení a ochranných známok

  • Vypracovanie rešeršných správ týkajúcich sa ochranných známok
  • Sledovanie zverejnených ochranných známok vo Vestníkoch jednotlivých úradov

 Posúdenie zameniteľnosti označení a ochranných známok

Zabezpečenie zápisu prevodov práv k patentom, úžitkovým vzorom, dizajnom a ochranným známkam, resp. prihlášok týchto práv doma a v zahraničí,

 

plná moc

stiahnuť >