English   Slovensky

O patentoch

Čo je to patent?

Patent je ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia, výmenou za podrobné zverejnenie vynálezu verejnosti. Patent je druhom priemyselného vlastníctva, a jeho udeľovanie sa na Slovensku riadi zákonom  zákonom č.435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach. Patent sa udeľuje na 20 rokov, je však nutné jeho platnosť udržiavať platením udržiavacích poplatkov.

Čo si je možné patentovať?

Patentujú sa vynálezy, teda riešenia špecifických technických problémov. Patentovateľný vynález musí byť nový, priemyselne využiteľný a musí byť výsledkom vynálezcovskej činnosti. Patentujú sa nie len nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produktívne mikroorganizmy ako aj biotechnologické postupy a ich produkty.

Patent nie je možné udeliť na objavy alebo vedecké teórie, programy počítačov, nové odrody rastlín alebo plemená zvierat, spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenie ľudí a zvierat, spôsoby klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely

Prečo vynález patentovať?

Udelením patentu jeho majiteľ získava výlučné práva na vynález, to znamená že bez jeho súhlasu ho nesmie niekto využívať. Majiteľ môže s patentom aj ďalej nakladať, môže napríklad poskytnúť právo na jeho využívanie iným osobám cez licenčnú zmluvu, alebo ho predať či previesť na inú osobu. Patentom tak získavate právnu ochranu pred jeho  odcudzením ako aj jeho právne ošetrenie.

Je nutné mať patentového zástupcu?

Ak ste slovenským občanom alebo právnickou osobou, tak nie. Keďže je však problematika patentového práva obsiahla a málo prístupná pre podnikateľov, Úrad priemyselného vlastníctva odporúča využiť služby patentového zástupcu. Neprofesionálne podaná prihláška môže viesť napríklad k:       

  • Strate času a finančných prostriedkov na správne poplatky v prípade, že bude vaša prihláška na základe formálnych alebo vecných nedostatkov odmietnutá.
  • Získaniu patentu, o ktorý vynálezca nemal záujem, keďže neboli patentované tie technické prvky ktoré pôvodne zamýšľal kvôli nejasnej formulácii patentovej prihlášky.

Ak ste zahraničným subjektom, nemajúcim na území Slovenskej republiky sídlo resp. výrobný podnik, povinnosť byť zastúpeným v konaní pred ÚPV SR Vám vyplýva zo zákona.

Koľko to všetko stojí?

Cena  patentu alebo úžitkového vzoru je zložená zo správnych poplatkov a provízie patentovému zástupcovi. Tieto sa budú líšiť podľa počtu krajín a samotného charakteru patentu alebo úžitkového vzoru – od neho závisí aj rozsah konzultácií a úkonov patentového zástupcu. Celkovú cenu je možné lepšie odhadnúť po prvej konzultácií s patentovým zástupcom. Neskôr môžu k cene ešte pribudnúť udržiavacie poplatky, ktoré sa za každý rok platnosti patentu zvyšujú, či poplatky patentovým zástupcom v jednotlivých krajinách za sledovanie prípadu a lehôt.