English   Slovensky

Dizajny

K prihláseniu dizajnu je potrebné doručenie:

 • Podpísanej plnej moci v dvoch exemplároch
 • Vyobrazenia dizajnu a jednotlivých jeho variant

Potrebné úkony budú vykonané do 3 dní od doručenia plnej moci v prípade, že nie je potrebné neskoršie prihlásenie vzhľadom na iné priemyselné práva

Naše služby v danom konaní zahŕňajú:

 • Zatriedenie podľa Locarnskej klasifikácie medzinárodného dizajnov
 • Spracovanie a podanie prihlášky dizajnu
 • Podľa potreby príprava zmluvy medzi pôvodcom a prihlasovateľom
 • Uhradenie správnych poplatkov zo zákona o Správnych poplatkoch


Dizajn: Čo je to?

Za dizajn sa považuje – vonkajšia úprava výrobku teda plošná alebo priestorová úprava spočívajúca najmä v tvare, v obryse, v kresbe alebo v usporiadaní farieb alebo v kombinácii týchto znakov, ktorá je nová a teda takýto dizajn nebol pred dobou, od ktorej prislúcha prihlasovateľovi právo prednosti, známy v Slovenskej republike alebo v zahraničí z verejne dostupných prameňov a je priemyselne využiteľná, čiže sa môžu podľa neho opakovane vyhotovovať výrobky.


Dizajn: Ako prebieha konanie o prihláške?

Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti. Úrad preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené zákonom NR SR č. 444/2002 o dizajnoch. Ak predmet prihlášky dizajnu spĺňa podmienky ustanovené pre jeho zápis do registra dizajnov, Úrad ho zapíše do registra dizajnov.


Dizajn: Aká je ochranná doba zapísaného dizajnu?

Zápis dizajnu platí 5 rokov od dňa podania prihlášky dizajnu. Dobu platnosti zápisu dizajnu predĺži Úrad najviac štyrikrát, a to vždy o ďalších päť rokov.


Dizajn: Aké sú práva majiteľa?

Majiteľ dizajnu má výlučné právo využívať dizajn, poskytnúť súhlas na využívanie dizajnu iným osobám alebo na ne dizajn previesť.


Dizajn: Aké sú ďalšie skutočnosti súvisiace s dizajnom?

Ak pôvodca vytvoril dizajn na splnenie úlohy v pracovnom pomere, prechádza právo pôvodcu podať prihlášku dizajnu na zamestnávateľa, ak zmluva neustanovuje inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté.

Ak práva z dizajnu prislúchajú niekoľkým osobám (ďalej len "spolumajitelia"), spravujú sa vzťahy medzi nimi všeobecnými predpismi o podielovom spoluvlastníctve.

Úrad prepíše osvedčenie o zápise dizajnu na tú osobu, o ktorej súd rozhodne, že je pôvodcom priemyselného vzoru.

Súhlas (licencia) na využívanie dizajnu chráneného osvedčením sa udeľuje licenčnou zmluvou.

Dizajn sa prevádza písomnou zmluvou, ktorá nadobúda účinnosť voči tretím osobám zápisom do registra priemyselných vzorov.

Na žiadosť majiteľa dizajnu sa oznámenie o zápise dizajnu vo Vestníku odloží.

Úrad môže priznať právo prednosti pre predmety vystavené na výstavách usporiadaných na území Slovenskej republiky od doby, keď boli tieto predmety vnesené do výstavy, pod podmienkou, že vystavovaný predmet bude prihlásený ako dizajn do troch mesiacov po ukončení výstavy.

Medzinárodný zápis dizajnu je možný uskutočniť týmito spôsobmi:

1. Registrácia priamo v národných úradoch prostredníctvom miestnych patentových zástupcov

Poplatok pozostáva z častí:  

 • správne poplatky (závisia od konkrétnej krajiny)
 • platby za preklad podania + poštovné
 • platba za služby patentového zastupovania (závisia od konkrétnej krajiny)


2. Prostredníctvom Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu EU (OHIM)


Dizajn európskeho spoločenstva – platí vo všetkých štátoch EU

Poplatok pozostáva z častí:

 • Poplatky OHIM
 • Poplatky zástupcuZákon č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch