English   Slovensky

O úžitkových vzoroch

Čo je to úžitkový vzor?

Podobne ako patent, úžitkový vzor je ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia.  Úžitkový vzor  je druhom priemyselného vlastníctva, a jeho udeľovanie sa na Slovensku riadi zákonom  zákonom č.435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach.

Aký je rozdiel medzi patentom a úžitkovým vzorom?

Úžitkový vzor, tak ako patent musí spĺňať podmienky novosti, priemyselnej využiteľnosti a musí byť výsledkom vynálezcovskej činnosti. Pri podávaní úžitkového vzoru však Úrad priemyselného vlastníctva nerobí úplný prieskum, a tak ani zaregistrovaný úžitkový vzor nie je nutne potvrdením o novosti vynálezu. Platnosť ÚV je tiež kratšia ako platnosť patentu, úžitkový vzor platí štyri roky, s možnosťou jej ďalšieho predĺženia dva krát o tri roky.