English   Slovensky

Postup pri registrácií patentu

1. Prvým krokom je konzultácia s patentovým zástupcom, ktorý vám objasní proces  prihlásenia patentu alebo UV a upresní povahu potrebných dokumentov. 

2 . Doručenie potrebnej dokumentácie do našej  kancelárie. Na vypracovanie prihlášky patentu alebo UV potrebujeme :

  • Podpísaný originál plnej moci v dvoch exemplároch   Plná moc
  • Opis technického riešenia a jeho jednotlivých variant (resp. poznámky z vynálezcovskej činnosti)
  • Vyobrazenie technického riešenia a jeho jednotlivých variant
  • Spôsob využitia technického riešenia
  • Výhody oproti  doterajšiemu stavu techniky

3. Vypracovanie rešerše, kde zástupca prejdením patentových databáz potvrdí alebo vyvráti údajnú novosť vynálezu a odporučí spôsob ochrany vynálezu, a  v prípade záujmu aj možnosti jeho ochrany v zahraničí.

4. Zatriedenie vynálezu podľa medzinárodného triedenia

5. Spracovanie opisu vynálezu a patentových nárokov podľa technického riešenia v spolupráci s vynálezcom/prihlasovateľom.

6. Po schválení dokumentu vynálezcom/prihlasovateľom nasleduje vypracovanie a podanie prihlášky patentu alebo úžitkového vzoru.

7. Sledovanie prípadu do zápisu.

8. Sledovanie lehôt týkajúcich sa udržiavania patentu alebo UV.