English   Slovensky

Postup pri registrácií ochrannej známky

 Podanie  prihlášky ochrannej známky a jej registráciu si vysvetlíme v niekoľkých krokoch.

1. Naša spolupráca a registrácia vašej ochrannej známky začína doručením plnej moci a informácií o vašom označení. Na začatie konania potrebujeme:

  • Originál plnej moci oprávňujúcej na zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva. Podpísanú plnú moc v troch exemplároch je potrebné doručiť na našu poštovú adresu. Tlačivo plnej moci tu.
  • Znenie alebo vyobrazenie prihlasovaného označenia (v prípade obrazového označenia nám ho môžete poslať elektronicky vo formáte JPG s veľkosťou obrázka nad 300 kb)
  • Opis vašej oblasti podnikania, podľa ktorého zistíme, aké konkrétne tovary a služby budeme ochrannou známkou chrániť.

2. Nasledujúcim krokom je rešerš označenia v databáze Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Svetového úradu priemyselného vlastníctva a Európskeho úradu priemyselného vlastníctva na zhodnosť s prihlasovaným označením v predmetných triedach tovarov a služieb.

3. Zhodnotenie rešerše a odporučenie spôsobu a rozsahu registrácie – zaslanie rešeršnej správy. Na základe rešerše sa dozviete, či považujeme vaše označenie za možné zaregistrovať .

4. Príprava zoznamu tovarov a služieb a jeho zatriedenie podľa Niceskej klasifikácie medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na základe vami poskytnutej oblasti podnikania a rešeršnej správy pripravíme oficiálny zoznam tovarov a služieb.

5. Spracovanie a podanie prihlášky ochrannej známky. Vypracovanie rešerše, jej zhodnotenie, vypracovanie zoznamu a tovarov a služieb a prípravu prihlášky sa zaväzujeme vykonať do 4 pracovných dní od doručenia podpísanej plnej moci.  Podanie prihlášky ochrannej známky bude uskutočnené nasledujúci pracovný deň po odpovedi na mail týkajúci sa rešeršnej správy a návrhu zoznamu tovarov a služieb.

6. Uhradenie správnych poplatkov zo Zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

7. Sledovanie prípadu do zverejnenia označenia vo Vestníku UPV SR, (po zverejnení je to samostatne platený úkon na základe mandátnej zmluvy, resp. plnej moci).

Ochranná známka má platnosť  10 rokov od dátumu podania prihlášky známky, túto dobu je však možné predĺžiť neobmedzený počet krát. 

Úkony mimo uvedený rozsah úkonov počas alebo po podaní prihlášky ochrannej známky sú platené samostatne.