English   Slovensky

Označenia pôvodu

 

Označenie pôvodu: Čo je to?

Označenie pôvodu výrobkov (ďalej len „označenie pôvodu“) je zemepisný názov krajiny, oblasti alebo miesta, ktorý sa stal všeobecne známy ako údaj o tom, odkiaľ pochádza výrobok, ktorého akosť alebo znaky sú dané výlučne alebo podstatne zemepisným prostredím, včítane prírodných alebo ľudských činiteľov

Označenie pôvodu: Ako a kto môže požiadať o zápis označenia pôvodu do registra?

Prihlášku označenia pôvodu môžu podať na Úrade právnické a fyzické osoby. Úrad zapíše označenie pôvodu a jeho užívateľa do registra ak zistí, že prihláška označenia pôvodu má náležitosti ustanovené vykonávacími predpismi a že označenie pôvodu vyhovuje podmienkam ustanoveným zákonom. O zápis do registra ako ďalší užívateľ označenia pôvodu môže Úrad požiadať ten, ktorého výrobky vyhovujú podmienkam ustanoveným pre už zapísané označenie pôvodu.

Označenie pôvodu: Aké sú práva majiteľov?

Zapísané označenie pôvodu smie používať len zapísaný užívateľ. Zapísaný užívateľ označenia pôvodu sa môže domáhať na orgáne, ktorý je na to povolaný, aby sa porušovanie jeho práv zakázalo a aby sa závadný stav odstránil.

Trvanie ochrany, ktorá vzniká zápisom označenia pôvodu alebo zápisom ďalšieho užívateľa označenia pôvodu do registra, pôsobí odo dňa, keď prihláška označenia pôvodu alebo žiadosť o zápis ďalšieho užívateľa došla Úradu a je časove neobmedzené.

Označenie pôvodu: Aké sú ďalšie skutočnosti súvisiace s označením pôvodu výrobkov?

Slovenské označenia pôvodu sa môžu prihlásiť na zápis do zahraničia v členských krajinách Lisabonskej dohody na ochranu označení pôvodu až po svojom prihlásení v Slovenskej republike a len so súhlasom Úradu.

Právnické a fyzické osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, musia byť v konaní pred Úradom zastúpené členom organizácie na to oprávnenej. (Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch)