English   Slovensky

Medzinárodná ochrana patentov

V prípade že si chcete váš patent alebo úžitkový vzor zaregistrovať vo viacerých krajinách, existuje niekoľko možností. Je však nutné počítať s tým, že podaním do zahraničia sa zvýšia nároky na novosť vášho vynálezu, ako aj to že ochrana úžitkovým vzorom nie je možná v každej krajine.  Vo všeobecnosti jestvujú na podanie patentu v zahraničí tieto tri cesty:

1. Podanie prostredníctvom národných úradov v jednotlivých krajinách

Ide o podanie prihlášky patentu v jednotlivých krajinách cez s nami spolupracujúcich patentových zástupcov. Ide o najelpšiu možnosť v prípade podávania prihlášky do obmedzeného množstva krajín.

2. Podanie prostredníctvom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) - PCT prihláška

Jednou prihláškou cez domáci úrad sa prihlási patent do medzinárodnej organizácie duševného vlastníctva a do 30 mesiacov sa určia jedntolivé krajiny, do ktorých sa patent bude prihlasovať. 

3. Podanie prostredníctvom Európskeho patentového úradu 

Prihláška Európskeho patentu, ktorý platí v 39 krajinách Európy.  

Cena za medzinárodnú ochranu patentu alebo úžitkového vzoru bude závisieť od počtu krajín, spôsobu ochrany ale aj podstaty vynálezu. V porovnaní s jednoduchou slovenskou prihláškou patentu však bude niekoľkonásobne vyššia.